Begränsad flamspridning EN ISO 14116:2008

ISO 14116:2008ISO 14116:2008Skyddsläder för arbetare som exponeras för tillfällig och kort kontakt med öppen
eld, utan andra termiska risker.

Denna information förklarar tvättetiketten i plagget.

OM KLASSIFICERING

Certifierade och godkända plagg som skyddar användaren vid kontakt med hetta och flammor.
Av isydd etikett framgår att dessa plagg uppfyller kraven för EN ISO 14116

Krav för Index 1:
a) eldslågan får ej spridas till provkroppens kant
b) inget smält material får droppa från tyget
c) efterglödning får ej ske
Plaggen skall användas knäppta eller stängda.

Krav för Index 2:
a) eldslågan får ej spridas till provkroppens kant
b) inget smält material får droppa från tyget
c) efterglödning får ej ske
d) ingen hålbildning i materialet

Krav för Index 3:
a) eldslågan får ej spridas till provkroppens kant
b) inget smält material får droppa från tyget
c) efterglödning får ej ske
d) ingen hålbildning i materialet
e) efterbrinntiden får inte överskrida 2 sekunder

ALLMÄN INFORMATION

Material enligt Index 1 får ej användas närmast kroppen. Plagg innehållande Index 1 material skall endast användas över index 2 eller 3 plagg.
Nedsmutsning påverkar skyddsfaktorn hos alla plagg. Smutsbeläggningar, flytande kemikalier och fett/olja på utsatta områden kan innebära att plagget
ej skyddar effektivt. Regelbunden rengöring, underhåll och service bevarar skyddet och livslängden på plagget. Vid reparation och lagning får endast originalmaterialet användas.

CE-märket är en garanti för att de standarder som gäller för produkten är uppfyllda.